TANSIDI, S.H.        
             
Pangkat/Gol. Ruang : III /b        
TMT Pangkat : 1/4/2013        
Jabatan : Jurusita         
TMT Jabatan : 25-06-2010        
Pendidikan : SARJANA HUKUM        
Pendidikan dan pelatihan  : 1. Bimbingan Teknis Pengadilan Umum Pada Pengadilan Tinggi Bandung
    2. Diklat Jurusita/Jurusita Pengganti Se Indonesia